Aliance center duševního zdraví z.s.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Název: Aliance center duševního zdraví z.s.
 2. Sídlo: Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10, Strašnice

II. Poslání, cíle a činnosti ACDZ

 1. Posláním ACDZ je prostřednictvím rozvoje funkční sítě center duševního zdraví zlepšovat kvalitu a efektivitu péče o lidi s duševním onemocněním v ČR.
 2. Za tím účelem ACDZ


  a)  spolupracuje se státními orgány a jinými veřejnoprávními subjekty na zkvalitňování systému péče o duševní zdraví, prosazuje centra duševního zdraví jako významnou a moderní formu péče o duševní zdraví,

  b)  zastupuje a hájí zájmy center duševního zdraví ve společnosti

  c)  podporuje vznik nových center duševního zdraví, a to jak pro osoby s vážným duševním onemocněním, tak pro další cílové skupiny uživatelů psychiatrické péče (děti, lidé se závislostí, lidé ve stáří a staršího věku, lid  s nařízenou psychiatrickou péčí, osoby ve stavu psychické krize atd.)

  d)  v rámci členské základny vytváří podmínky pro rozvoj kvality poskytovaných služeb, a to jak zdravotních, tak sociálních

  e)  veřejně informuje o výsledcích a dopadu péče center duševního zdraví,

  f)  na podporu dosažení svých cílů může ACDZ vyvíjet i další aktivity (jako je spolupráce s dalšími organizacemi v oblasti péče o duševní zdraví, vzdělávání, organizace odborných akcí, fundraising apod.), související s popsanými cíli ACDZ.

III. Členství

 1. Členství v ACDZ je řádné a přidružené.
 2. Řádným členem ACDZ (dále jen „člen“) se může stát osoba právnická, která:


  a)  je poskytovatelem zdravotní nebo sociální části centra duševního zdraví nebo jiné z nových služeb/multidisciplinárních týmů (CDZ pro SMI, děti, seniory, forensní, adiktologické), kde zdravotní část má uzavřenou smlouvu v dané odbornosti se zdravotní pojišťovnou

  b)  se ztotožňuje s cíli ACDZ a souhlasí s jejími stanovami;

  c)  je připravena vyvíjet úsilí a činnost k naplnění cílů ACDZ,

  d)  svou vůli stát se členem ACDZ vyjádřila/vyjádří podáním písemné přihlášky a včasnou úhradou členského příspěvku.

 3. Člen má právo účastnit se činnosti a rozhodování ACDZ prostřednictvím orgánů ACDZ, má právo být informován o všech záměrech, rozhodnutích a výsledcích činnosti ACDZ a podílet se na nich, volit a být volen do orgánů ACDZ.
 4. Povinností člena je dbát o dobré jméno ACDZ, nezneužívat ACDZ ke svým vlastním cílům odlišným od cílů ACDZ, zachovávat jeho vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů, platit členský příspěvek a aktivně podporovat činnost ACDZ a podílet se na ní (účastí na jednání příslušných orgánů ACDZ, na oznámených aktivitách ACDZ apod.).
 5. Přidruženým členem ACDZ se může stát osoba právnická, která:


  a)  vyvíjí činnost v oblasti péče o duševní zdraví

  b)  má zájem provozovat nebo provozuje některou z nových služeb/multidisciplinárních týmů (CDZ pro SMI, děti, seniory, forensní, adiktologické)

  c)  se ztotožňuje s cíli ACDZ a souhlasí s jejími stanovami;

  d)  je připravena vyvíjet úsilí a činnost k naplnění cílů ACDZ,

  e)  svou vůli stát se členem ACDZ vyjádřila/vyjádří podáním písemné přihlášky

  f)   již byla řádným členem, avšak nezaplatila řádně členský příspěvek, viz bod 10.

 6. Přidružená osoba má právo účastnit se Shromáždění členů ACDZ bez hlasovacího práva a bez práva vystoupit (jako pozorovatel) a být informována o jeho průběhu prostřednictvím příslušného zápisu. Přidružená osoba však nemá právní nárok na informace o všech záměrech, rozhodnutích a výsledcích činnosti ACDZ, ani nemá právní nárok podílet se na nich, dále nemá právo volit a být volena do orgánů ACDZ.
 7. Povinností přidružené osoby je dbát o dobré jméno ACDZ a nezneužívat ACDZ ke svým osobním cílům odlišným od cílů ACDZ, zachovávat jeho vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů, platit členský příspěvek ve výši 50% stanoveného členského příspěvku.
 8. Na členství v ACDZ není právní nárok. O přijetí za člena nebo přidruženou osobu vždy rozhoduje Výbor ACDZ.
 9. Zastupování člena v rámci jednání a v orgánech ACDZ je umožněno tak, že


  a)  člena ACDZ zastupuje jednatel či ředitel člena (statutární zástupce právnické osoby) nebo jim pověřená osoba

  b)  pověřená osoba dokládá Výboru ACDZ své pověření plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem člena

 10. Členství v ACDZ zaniká:


  a)  vystoupením;

  b)  vyloučením;

  c)  zánikem právní subjektivity;

  d)  pokud subjekt přestane provozovat CDZ a nepožádá o změnu členství na přidružené.

 11. Člen i přidružená osoba své členství ukončují vystoupením tak, že oznámí své rozhodnutí na Shromáždění členů nebo písemně Výboru ACDZ. Členství zaniká okamžikem oznámení nebo doručení oznámení příslušnému orgánu.
 12. Člen i přidružená osoba mohou být vyloučeni rozhodnutím Shromáždění členů na návrh Výboru, pokud:


  a)  poškodí hrubým způsobem nebo opakovaně poškozují dobré jméno ACDZ, nebo

  b)  jinak jednají v přímém rozporu s těmito Stanovami, nebo

  c)  narušují hrubým způsobem či opakovaně dobré vztahy osob v ACDZ, nebo

  d)  nezaplatí dva po sobě jdoucí roky členský poplatek.

 13. Účinnost vyloučení nastává dnem rozhodnutí Shromáždění členů.
 14. Jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z členství v ACDZ zanikají okamžikem zániku členství.

IV. Orgány a správa ACDZ

 1. Orgány ACDZ jsou:


  a)  Shromáždění členů

  b)  Výbor

  c)  Předseda a místopředseda jako kolektivní statutární orgán ACDZ

  d)  Dozorčí rada

  e)  Sekce zdravotní

  f)  Sekce sociální

 2. Shromáždění členů


  a)  Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ACDZ.

  b)  Shromáždění členů se schází se v řádném termínu alespoň 1x v každém kalendářním roce. Mimořádně se Shromáždění členů sejde buď na základě rozhodnutí Výboru, nebo na základě žádosti dvou členů Výboru nebo na základě žádosti jedné třetiny členů ACDZ.

  c)  Shromáždění členů svolává v souladu s předchozím odstavcem předseda Výboru nebo jeho dva jiní členové, pokud předseda Výboru včas nekoná. Mimořádné Shromáždění členů svolávané na základě žádosti musí být svoláno nejpozději do 60ti dnů od doručení takové žádosti.

  d)  Svolání a přípravu Shromáždění členů ACDZ upravuje Jednací řád.

  e)  Shromáždění členů, pokud bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku, může být na místě rozhodnutím Výboru svoláno náhradní Shromáždění členů, které se koná jednu hodinu po začátku oznámeného konání řádného Shromáždění členů a je schopné usnášení, je-li přítomna nejméně 1/3 řádných členů ACDZ

  f)  Průběh jednání shromáždění upravuje Jednací řád.

  g)  O návrzích, které byly v hlasovatelné formě uvedeny v písemné pozvánce (v návrhu programu) dle Jednacího řádu, se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. O změnách stanov se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. O návrzích neuvedených v pozvánce, které se v zásadě mohou týkat jen procedurálních záležitostí Shromáždění členů, se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že přidružená osoba nemá na Shromáždění členů hlasovací práva.

  h)  O změnách stanov, volebního rádu a jednacího řádu se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. O těchto změnách lze hlasovat i distanční formou (korespondenční nebo elektronickou), pokud se o nich na schůzi Shromáždění členů nehlasují alespoň 2/3 členů. Distanční hlasování o těchto nebo jiných otázkách zásadního významu navrhuje Výbor ACDZ. Způsob distančního hlasování je upraven Jednacím řádem ACDZ.

  i)  Shromáždění členů zejména:
  - volí a odvolává členy Výboru;
  - pro volbu výboru se Shromáždění členů dělí na Sekci sociální a Sekci zdravotní
  - členy Sekce sociální jsou právnické osoby, které zřizují sociální části CDZ
  - členy Sekce zdravotní jsou právnické osoby, které zřizují zdravotní části CDZ
  - pokud právnická osoba zřizuje jak sociální, tak zdravotní části CDZ, má zastoupení v obou Sekcích a v obou Sekcích se účastní volby členů Výboru
  - členové každé ze Sekcí volí ze svých řad 4 členy Výboru ACDZ
  - volba Výboru je vždy korespondenční nebo elektronická a je upravena Volebním řádem ACDZ
  - člena Výboru může odvolat vždy jen ta Sekce Shromáždění členů, která jej do Výboru zvolila. Pravidla odvolání člena Výboru jsou upravena Volebním řádem ACDZ.

  j)  Shromáždění členů dále:
  - kontroluje dodržování cílů ACDZ a určuje další směry její činnosti v souladu se Stanovami;
  - rozhoduje o Stanovách a jejich změnách;

  - může rušit další vnitřní předpisy ACDZ;
  - schvaluje výši členských příspěvků;
  - schvaluje rozpočet ACDZ;
  - schvaluje případné odměny statutárních orgánů ACDZ
  - projednává a schvaluje výroční zprávy spolku a zprávu o činnosti Výboru a hospodaření ACDZ;
  - volí a odvolává členy dozorčí rady ACDZ a schvaluje revizní zprávy;
  - rozhoduje o vyloučení člena či přidružené osoby;
  - rozhoduje o způsobu urovnání sporů mezi členy nebo členy Výboru;
  - rozhoduje o likvidaci a zrušení ACDZ.
  - na návrh Výboru může Shromáždění členů rozhodnout, že se ACDZ může stát kolektivním členem jiné české či zahraniční organizace, avšak vždy jen při zachování své plné svrchovanosti a samostatnosti v rozhodování i činnosti.
  - pověřuje výbor vykonáním konkrétních úkolů.

 3. Výbor


  a)  Výbor je výkonným orgánem ACDZ.

  b)  Výbor má 8 členů, kteří jsou voleni Sekcemi Shromáždění členů.  Z toho 4 členové zastupují zdravotní části center duševního zdraví a 4 členové zastupují sociální části center duševního zdraví. Výbor vybírá, přizývá a odvolává 2 stálé hosty z řad uživatelů péče nebo lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Stálí hosté se účastní jednání výboru a mají poradní hlas, ne hlasovací. Členem výboru se může stát pouze osoba, která je současně statutárním orgánem člena ACDZ či je jinak oprávněna člena ACDZ zastupovat. 

  c)  Funkční období Výboru je 3 roky.

  d)  Mandát člena Výboru zaniká uplynutím funkčního období, rezignací předloženou v písemné formě Výboru, odvoláním sekcí Shromáždění členů, nebo smrtí. Rezignuje-li člen Výboru na svůj mandát, zanikne jeho mandát uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace Výbor, pokud neuvede pozdější datum. Mandát člena výboru také zaniká, pokud skončí jeho pověření zastupovat řádného člena – právnickou osobu nebo pokud skoční řádné členství právnické osoby, kterou zastupuje.

  e)  Výbor může, pokud jeho počet neklesl pod polovinu, kooptovat na předčasně uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližších voleb do Výboru. Kooptace musí probíhat vždy tak, aby byla zachována pravidla obsazení Výboru.

  f)  Výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda Výboru se pak stávají statutárními zástupci ACDZ. Jednání jménem ACDZ může činit předseda i místopředseda sami zvlášť. Jeden ze statutárních zástupců musí být zástupcem zdravotní části Výboru a jeden zástupcem sociální části Výboru. Toto zastupování na pozicích předsedy a místopředsedy se v jednotlivých volebních obdobích pravidelně střídá tak, že na pozici předsedy je člen zastupující zdravotní část, byl-li v předcházejícím období předsedou člen zastupující sociální část a naopak.

  g)  Předseda a místopředseda Výboru mohou na svou funkci statutárního orgánu rezignovat pouze písemnou formou do rukou Výboru. Rezignují-li předseda nebo místopředseda Výboru na svou funkci, skončí jejich funkce okamžikem řádného oznámení této skutečnosti, pokud neuvedou pozdější datum zániku funkce. Výbor pak ze svého středu voli nového předsedu nebo místopředsedu.

  h)  Předseda a místopředseda Výboru mohou být ze své funkce odvoláni Výborem.

  i)  Předseda Výboru řídí činnost Výboru a nese za něj hlavní odpovědnost. V době nepřítomnosti předsedy plní úkoly předsedy místopředseda Výboru.

  j)  Svolávání výboru a průběh jeho jednání upravuje Jednací řád.  

  k)  Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho jednání přítomny alespoň 3/4 jeho členů vykonávajících mandát.

  l)  Výbor rozhoduje 3/4 většinou hlasů všech řádných členů Výboru. V neodkladných záležitostech lze hlasovat distančně, písemnou formou. Průběh tohoto hlasování upravuje Jednací řád.

  m)  Výbor zejména:

  - volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu;
  - je Shromáždění členů odpovědný za řádné naplňování cílů ACDZ;
  - rozhoduje o přijetí za člena nebo přidruženou osobu a navrhuje Shromáždění členů jejich vyloučení;
  - v souladu se Stanovami rozhoduje o konání Shromáždění členů;
  - schvaluje vnitřní předpisy ACDZ, pokud není jejich schválení vyhrazeno Shromáždění členů;
  - je oprávněno zřídit odborné komise a jiné pracovní nebo poradní orgány, jejichž činnost může být hrazena z rozpočtu ACDZ, a které se Výboru ze své činnosti zodpovídají;
  - navrhuje Shromáždění členů rozpočet ACDZ;
  - schvaluje odměny dalších osob vyvíjejících činnost ve prospěch ACDZ
  - předkládá ke schválení Shromáždění členů výroční zprávu o činnosti a hospodaření ACDZ, jejíž součástí je i účetní závěrka.

 4. Dozorčí rada

  a)  Dozorčí rada je kontrolním orgánem ACDZ.

  b)  Dozorčí rada má 3 členy

  c)  Funkční období je 3 roky.

  d)  Mandát člena Dozorčí rady je neslučitelný s mandátem člena Výboru a zaniká uplynutím funkčního období, rezignací předloženou v písemné formě Shromáždění členů, odvoláním Shromážděním členů, nebo smrtí. Členem dozorčí rady se může stát pouze osoba, která je současně statutárním orgánem člena ACDZ či je jinak oprávněna člena ACDZ zastupovat. Mandát člena Dozorčí rady také zaniká, pokud skončí jeho pověření zastupovat řádného člena – právnickou osobu nebo pokud skoční řádné členství právnické osoby, kterou zastupuje.

  e)  Dozorčí rada zejména:

  - minimálně jedenkrát ročně, vždy však před konáním výročního Shromáždění členů, provádí kontrolu účetnictví a přezkoumává účetní závěrku; ve své revizní zprávě pak podává Shromáždění členů návrh na schválení nebo neschválení této účetní závěrky;
  - Shromáždění členů a Výboru každoročně předkládá revizní zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti;
  - dohlíží i jiným způsobem, jsou-li záležitosti ACDZ řádně vedeny;
  - může nahlížet do účetních dokladů či ostatních písemností ACDZ a požadovat od členů Výboru či dalších osob vysvětlení k jednotlivým záležitostem; zjistí-li nedostatky, upozorní na ně písemně předsedu Výboru a celý Výbor

 5. Sekce


  a)  Sekce jsou součástí Shromáždění členů ACDZ. Jejich funkce v rámci volby Výboru je stanovena v Čl.IV odst. 2 h) těchto stanov. 

  b)  členy Sekce sociální jsou právnické osoby, které zřizují sociální části CDZ

  c)  členy Sekce zdravotní jsou právnické osoby, které zřizují zdravotní části CDZ

  d)  pokud právnická osoba zřizuje jak sociální tak zdravotní části CDZ, má zastoupení v obou Sekcích.

  e)  kromě volby členů Výboru jsou Sekce určené pro odbornou diskusi na danou oblast služeb poskytovaných v CDZ.

  f)  Sekce mohou Shromáždění členů navrhovat úpravy stanov a řádů ACDZ

  g)  Sekce mohou Shromáždění členů a Výboru navrhovat odborná a veřejná stanoviska ke konkrétní problematice

  h)  Sekce nemohou samostatně veřejně prezentovat svá stanoviska a jednat s institucemi a organizacemi bez souhlasu Výboru ACDZ

  i)  Jednotlivé sekce jsou řízené vždy předsedou Výboru nebo místopředsedou Výboru nebo jimi pověřenými členy Výboru zastupující danou sekci. 

  j)  Výstupy z jednání Sekcí jsou prostřednictvím zvolených zástupců přenášeny na jednání Výboru.

  k)  Jednání sekce se může účastnit kterýkoliv člen ACDZ. Hlasovat v rámci jednání Sekce může jen člen dané Sekce.

V. Společná ustanovení o orgánech

 1. Jednání orgánů se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní plnohodnotně (obraz i zvuk) sledovat celý průběh jednání.
 2. Je-li nějaké rozhodnutí orgánu ACDZ přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.
 3. Je-li nějaký návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
 4. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou osobou, která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje nebo je statutárním orgánem.
 5. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval.

VI. Fúze, zrušení, likvidace a zánik

 1. Při fúzi, rozdělení, likvidaci a zrušení ACDZ se postupuje v souladu s občanským zákoníkem, není-li pro konkrétní záležitosti v těchto Stanovách určeno jinak.
 2. Shromáždění členů svolaná za účelem rozhodnutí o fúzi, rozdělení, likvidaci, nebo zrušení je usnášeníschopná, účastní-li se jí více než 2/3 všech členů.
 3. K jednání o zrušení ACDZ musí být svolána mimořádné Shromáždění členů s jediným předmětem jednání, tj. o zrušení ACDZ. Pozvánka musí být prokazatelně doručena všem členům nejméně měsíc předem, důvod svolání musí být na pozvánce jednoznačně uveden.
 4. ACDZ zaniká výmazem ze Spolkového rejstříku.

VII. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy ACDZ schválili zakladatelé ACDZ dne 3. 2.2021 ve jmenovitém složení:

FOKUS Vysočina, z.ú., zastoupen ředitelkou Mgr. Annou Šimonovou, sídlo: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060306. 

Fokus Praha, z.ú., zastoupen Mgr. Janem Sobotkou na základě plné moci ředitele, sídlo: Dolákova 536/24, Bohnice, 181 00 Praha, IČ: 45701822

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., zastoupená jednatelem MUDr. Ondřejem Pěčem, Ph.D., sídlo: Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10; IČO: 48585386

Telemens s.r.o., zastoupená jednatelem MUDr. Jurajem Rektorem, sídlo: nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov; IČO: 25395246